Analiza chłonności

Analiza chłonności polega na:

 • Opracowaniu możliwości zagospodarowania działki
 • Analizie zapisów i ustaleń z dokumentów planistycznych, które pomagają we wstępnym określeniu gabarytów potencjalnej inwestycji.
 • Wyliczeniu zapotrzebowania na miejsca parkingowe i wskazania parametru
 • Badaniu przesłaniania i nasłoneczniania
 • Zbadaniu warunków gruntowych wody, co pozwala na oszacowanie dodatkowych kosztów realizacji ze względu na poziom wód.
 • Analizie elementów infrastruktury: drogi wjazdowej oraz mediów, co pozwala na określenie możliwości projektowych i oszacowania kosztów przyłączy.
 • Dostosowaniu do warunków PPOŻ
 • Zaproponowaniu schematycznego podziału mieszkań / lokali usługowych
 • Wyliczeniu powierzchni użytkowej mieszkań (PUM)

Materiały potrzebne do wykonania wyczerpującej analizy:

 • Dokładny adres planowanej inwestycji
 • Numer działki i jej obręb, powierzchnię, aktualny status
 • Mapę zasadniczą lub mapę do celów projektowych
 • Warunki Zabudowy lub Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
 • Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)
 • Watunki przyłączenia mediów
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
 • Opinia geotechniczna
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów

W przypadku małych inwestycji (domy jednorodzinne, małe kompleksy mieszkaniowe lubusługowe) możliwe jest wykonanie analizy na podstawie MPZP, WZ oraz Studium Uwarunkowań iKierunków Zagospodarowania. Dla większych i bardziej skomplikowanych inwestycji zalecamykonsultację w celu określenia niezbędnych dokumentów.

  mieszkania do 40m2 od 5.000 plnmieszkania do 100m2 od 10.000 plnmieszkania do 150m2 od 15.000 pln